Zoznam auditovaných subjektov

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom období spoločnosť vykonala audit konsolidovaných účtovných závierok za rok 2016

U všetkých uvedených spoločností boli vydané nepodmienené audítorské správy. Podľa audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve. Spoločnosť v týchto subjektoch vykonala aj audit individuálnych závierok za rok 2016, vykonala kontrolu súladu výročných správ s individuálnymi a konsolidovanými závierkami. Pri konsolidovaných závierkach spoločnosť podala vyhlásenie o nezávislosti audítora (spoločnosti) ku subjektu, v ktorom sa vykonával audit konsolidovanej závierky.

Vydané správy v roku 2017 – Subjekty verejného záujmu:

IČO: Názov subjektu: Adresa: Mesto: PSČ: Účtovné obdobie:
00155012 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. Bardejovská 44 Prešov 080 01 2016

Komentáre sú uzavreté.