Vydané licencie a certifikáty

Osvědčení – Federálni ministerstvo finacií – potvrdenie, že „skúškou boli preukázané znalosti a zkušenosti podľa vyhlášky č. 63/1989 Sb. k výkonu činnosti ověřovatele (auditora)
V Prahe dňa 20. 6. 1991

Licencia číslo 307 vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 1993

Osvedčenie o preškolení „Aplikácia slovenských audítorských štandardov v praxi v roku 1998“

Osvedčenie o absolvovaní preškolení k právnym predpisom v SR z roku 1999

Certifikát o preškolení na poskytovanie služieb v súlade s medzinárodnými usmerneniami pre audit, uisťovacie služby a etiku v roku 2004

Potvrdenie o absolvovaní odborných školení pre overovanie obcí – rok 1994

Licencia 345 vydaná Úradom pre dohľad nad výkonom auditu pre AV Audit, s. r. o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves v roku 2009

Certifikát – Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek verejnej správy zo dňa 13.10.2011

Certifikát – Typológia a financovanie, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek nezaložených za účelom podnikania zo dňa 9.12.2013

Komentáre sú uzavreté.