Vnútorný systém spoločnosti

Spoločnosť akceptuje etické požiadavky na výkon auditu a uplatňuje hlavné zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosť za riadenie systému zabezpečenia kvality.

Spoločnosť pri overovaní a vydávaní správ sa riadi zákonom 423/2015 Z. z. a usmerneniami SKAU v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami vydanými IFACom a Etickým kódexom vydaným SKAU. Súčasne akceptuje všetky pokyny a nariadenia UDVA v súvislosti s overovaním SVZ.

1.10.2013 bola vykonaná komisiou SKAU kontrola kvality auditu podľa § 31 zákona 540/2007 Z. z.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky aktivity voči klientom vykonáva nezávislé.

V systéme sústavného vzdelávania sa zodpovedný audítor zúčastňuje školení, ktoré sú organizované sekciou SKAU, využíva právne konzultácie, dodržiava pravidelné odborné štúdium a iné interné vzdelávacie aktivity, zverejnené na stránke SKAU.

Pre výkon audítorskej činnosti sporadicky využíva spoluprácu iných audítorov v systéme obchodných postupov.

Spoločnosť za rok 2018 vykazuje nasledovné obraty v zmysle článku 4 ods. 2 smernice 2013/34/EÚ: (údaje bez DPH)

1. tržby za štatutárny audit SVZ 3 000,00 EUR
2. tržby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok ostatných subjektov 48 087,23 EUR
3. tržby za poradenstvo ostatným subjektom 4 366,66 EUR

Závierka spoločnosti je zverejnená v registri závierok.

Komentáre sú uzavreté.