Vnútorný systém spoločnosti

Spoločnosť akceptuje etické požiadavky na výkon auditu a uplatňuje hlavné zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosť za riadenie systému zabezpečenia kvality.

Spoločnosť pri overovaní a vydávaní správ sa riadi zákonom 540/2007 Z. z. a usmerneniami SKAU v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami vydanými IFACom a Etickým kódexom vydaným SKAU.

V 21. októbra 2010 bola vykonaná komisiou SKAU kontrola kvality auditu podľa § 31 zákona.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky aktivity voči klientom vykonáva nezávislé.

V systéme sústavného vzdelávania sa zodpovedný audítor zúčastňuje školení, ktoré sú organizované sekciou SKAU, využíva právne konzultácie, dodržiava pravidelné odborné štúdium a iné interné vzdelávacie aktivity.

Pre výkon audítorskej činnosti sporadicky využíva spoluprácu iných audítorov v systéme obchodných postupov.

Komentáre sú uzavreté.