Správa o transparentnosti za rok 2017

(za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2017)

Zverejnenie správy o transparentnosti: V súlade so zákonom 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý vychádza z nariadenia EP a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu SVZ.

Právna forma spoločnosti: Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I ako spoločnosť s ručením obmedzeným v oddieli Sro, Vložka číslo: 24394/V dňa 01. 10. 2009. Štatutárny audítor vykonáva audítorskú činnosť od roku 1991.

Štatutárny orgán: Konateľ Ing. Angela Vysopalová, PhD.

Spoločník: Ing. Angela Vysopalová, PhD.

Počet hlasovacích práv: Na uvedeného spoločníka 100 %

Podiel na základnom imaní: 5000,00 EUR – 100 %

Licencia ÚDVA č. 345 z roku 2009

Zodpovedný audítor je súčasne aj štatutárnym audítorom. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná štatutárny audítor tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

apríl, 2018


Vysopalová v.r.

Komentáre sú uzavreté.