Správa o transparentnosti

V súlade s § 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý vychádza zo smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných závierok.

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I ako spoločnosť s ručením obmedzeným v oddieli Sro, Vložka číslo: 24394/V dňa 01. 10. 2009

Štatutárny orgán: Konateľ Ing. Angela Vysopalová, PhD.

Spoločník: Ing. Angela Vysopalová, PhD.

Počet hlasovacích práv: Na uvedeného spoločníka 100 %

Licencia ÚDVA č. 345 z roku 2009

Zodpovedný audítor je súčasne aj štatutárnym audítorom.

Komentáre sú uzavreté.